Soft Matter

Titles
  • Soft Matter
  • Soft matter
  • SOFT MATTER
Additional searchable titlesSoft matter
ISSNs1744-683X
Additional searchable ISSN (electronic)1744-6848
PublisherRoyal Society of Chemistry
ZDB-ID2193405-8
Scopus ID145691